На проведената на 25 май конференция на тема „България - Африка, 21-ви век и след това“, организирана по повод Деня на Африка от Групата на африканските посланици и почетни консули в Република България в

сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, д-р Елена Ценкова от университетското звено за прием на чуждестранни студенти, изнесе доклад. В него тя се спря на условията и начините, по които желаещите млади хора от чужбина могат да кандидатстват за обучение в бакалавърските или магистърските програми на университета. Поради актуалността на информацията - периодът за кандидатстване за обучение е от 15 юни до 15 септември 2017 г., ви представяме пълния текст на нейното изказване.

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ е най-старото висше учебно заведение (университет) в България, основано през 1888 г. с цел обучение на студенти по специалности от областта на правото, хуманитарните и природните науки, медицинските и техническите специалности.

Днес ние се гордеем не само със своята почти 130-годишна история и традиции като университет, но и с нашите талантливи студенти и всеотдайни преподаватели и учени.

Горди сме, че през тези години Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ израстна и се превърна в развит европейски университет и един от най-престижните образователни, културни и изследователски центрове на Балканите. Като най-голям и най-престижен университет в България, той е добре познат и в чужбина и има водеща роля за интернационализацията на образованието и науката. 

Университетът е акредитиран на всеки 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОA). С решение на Акредитационния съвет от 25.10.2012 г. (протокол № 22) Националната агенция за оценяване и акредитация дава на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ оценка 9.59 (oт 10).

Висока институционална оценка се дава на Университета като цяло и по определени показатели и от редица авторитетни международни рейтингови агенции като:

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS - за 2017 г. Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ се нарежда сред първите 651-700 университета в света.

UNIVERSITY RANKINGS BY ACADEMIC PERFORMANCE (URAP)

 RANKING WEB OF UNIVERSITIES

U-MULTIRANK и много други, според които Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред водещите 651-800 университети в света.

Оценяването по научни области поставя Университета между първите 251-300 университети в света в сферата на преподаването на чужди езици, например.

Понастоящем академичната структура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ включва 16 факултета, които предлагат обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ (след средно образование), „магистър“ (след придобито висше образование), както и обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Те предлагат повече от 100 бакалавърски и над 300 магистърски програми във всички области на хуманитарното знание и природните науки, в т.ч. програми с преподаване на чужди езици.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е отворен за всички чуждестранни кандидати, притежаващи Диплома за завършено пълно средно образование или Диплома за висше образование с придобита (и призната от Университета, ако е издадена от чуждестранно висше училище) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (в случай, че желаят да се обучават в по-висока образователно-квалификационна степен), която им дава право да продължат образованието си в университетите на страната, където са придобили предходното си образование.

В зависимост от програмите, които се предлагат от различните факултети, студентите могат да се обучават в редовна или задочна форма на обучение, с възможност за частично обучение или дистанционно провеждане на някои от курсовете.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за кандидатстване и обучение на чуждестранни граждани са публикувани на интернет страницата на Университета www.uni-sofia.bg в рубриката Прием.

 

Изисквания към кандидатстващите за обучение в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (след средно образование) граждани на държави извън ЕС и ЕИП:

 1. Да имат завършено средно образование, което им дава право да кандидатстват за обучение в университетите на страната, в която е придобито средното образование.
 2. Балообразуващите оценки по съответните предмети от дипломата за средно образование да не са по-ниски от 62% от максималната оценка по съответна система на оценяване в страната, в която е придобито средното образование (т.е. да бъдат не по-ниски от „добър“).
 3. Да не страдат от заболявания, които са противопоказни за специалността, за която се кандидатства или упражняването на съответната професия.

Изисквания към кандидатстващите за обучение в ОКС „магистър“ (след придобита ОКС „бакалавър“) граждани на държави извън ЕС и ЕИП:

 1. Да притежават диплома за завършено висше образование с придобита (и призната от Университета, ако е издадена от чуждестранно висше училище) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (след средно образование).
 2. Средният успех от дипломата за завършено висше образование да не е по-нисък от „добър“ по съответна система на оценяване в страната, в която е придобито образованието.
 3. Факултетите могат да имат допълнителни изисквания към кандидатстващите за съответните програми.

Бих искала да ви представя магистърските програми с преподаване на английски език (и/или други чужди езици), предлагани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на завършилите висше образование кандидати от чужбина.

Програмите са представени по факултети. Ще започна с тези на Философския факултет, поради всеобхватния характер на философското знание и стремежът му да отразява най-общите закономерности в нашия свят.

Философски факултет:

 • Магистърска програма Философия с преподаване на английски език – 3 семестъра, редовна/ задочна форма на обучение
 • Магистърска програма Политология – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски или руски език
 • Магистърска програма Обща психология на английски език – 3 семестъра, задочна форма на обучение
 • Магистърска програма Публична администрация – 2 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Реторика – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на руски език
 • Магистърска програма Библиотечно-информационни науки - 3 семестъра, редовна форма на обучение, на руски език
 • Магистърска програма Социални изследвания на пола – 4 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

Съвместно с университетите:

 • Виенски университет, Австрия
 • Университет „Люмиер“, Франция
 • Централноевропейски университет, Унгария
 • Университет на Нотингам, Великобритания
  • Магистърска програма Медии, комуникации, култура – 4 семестъра, редовна форма на обучение, на френски и немски език (двуезична), съвместно с Университета във Франкфурт (Одер), Германия и Университета в Ница, Франция

Факултет по педагогика:

 • Магистърска програма Образователен мениджмънт - 2 семестъра, редовна/задочна форма на обучение, на английски език

Факултет по начална и предучилищна педагогика:

 • Магистърска програма Специална педагогика – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание – 2 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

Факултет по класически и нови филологии:

 • Магистърска програма Културни връзки и геополитика на Европейския съюз – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Европа и Азия: културна дипломация и геополитека на Европейския съюз – 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Комуникация: език, култура, медии – 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Език и култура – 3 семестъра, редовна форма на обучение (гъвкава програма), на английски език
 • Магистърска програма Семиотика, език и реклама – 2 семестъра (за специалисти) / 3 семестъра (за неспециалисти), редовна форма на обучение, на английски език (съвместно с Факултета по журналистика и масова комуникация)
 • Магистърска програма Антропологични изследвания на Средиземноморието и Балканите : ИталияБългария – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на български и италиански език (двуезична), съвместно с Римския университет „Ла Сапиенца“, Италия
 • Магистърска програма Франкофония, многоезичие и културна медиация – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на френски език (съвместно с Университета в Женева, Швейцария)
 • Магистърска програма Превод – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на български и английски / френски език (двуезична/триезична). Програмата е акредитиран член на Европейската мрежа на магистърски програми по превод (EMT) от 2009 г. насам. Има специфични условия за прием.

Юридически факултет:

 • Магистърска програма Право на Европейския съюз – 2 семестъра, редовна форма на обучение, на български и френски език (двуезична), съвместно с университетите в Страсбург, Бордо и Ница във Франция.

Факултет по математика и информатика:

 • Магистърска програма Електронен бизнес – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Логика и алгоритми – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Вероятности, актюерство и статистика – 4 семестъра, задочна форма на обучение, на английски език

Физически факултет:

 • Магистърска програма Термоядрен синтез и плазмени технологии (проект FUSENET) – 4 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Безжични мрежи и устройства – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Аерокосмическо инженерство и комуникации (с 2 модула) – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици I – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език (изисква се бакалавърска степен по физика)
 • Магистърска програма Физика на ядрото и елементарните частици II – 5 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език (изискват се бакалавърска степен по физика и познания в областта)

Факултет по химия и фармация:

 • Магистърска програма Изчислителна химия – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Дисперсни системи в химичните технологии – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Полимери – 3 семестъра, редовна и задочна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Функционални материали – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

Биологически факултет:

 • Магистърска програма Генетика и геномика – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Генетика и геномика (за неспециалисти) – 4 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Биохимия – 3семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Растителни биотехнологии – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

Стопански факултет:

 • Магистърска програма Финансов мениджмънт – 3/5 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език, съвместно с Университет „Монтескьо“ – Бордо IV, Франция
 • Магистърска програма Стопанско управление – развитие на човешките ресурси – 2/4 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Бизнес администрация – стратегическо управление – 2/4 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език
 • Магистърска програма Приложна иконометрия и икономическо моделиране – 3семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

*Всички магистърски програми на факултета могат да бъдат преподавани на английски език, в случай, че има кандидати от държави извън ЕС.

Геолого-геогрофски факултет:

 • Магистърска програма Приложна икономическа геология – 3 семестъра, редовна форма на обучение, на английски език

СУ „Св. Кл. Охридски“ очаква кандидатите от Африка да подадат документите си възможно най-рано, поради времето, необходимо за издаване на Удостоверения за обучение от Министерството на образованието и науката на Република България и процедурата за издаване на студентски визи тип D.

Удостоверенията за обучение за съответната учебна година, на базата на които се получават студентски визи тип D, се издават от МОН след като официалните кандидатстудентски документи бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител в сектор „Прием на студенти“ на Университета и след това бъдат одобрени от МОН.

Копията на документите следва да бъдат заверени от съответните институции в страната, която ги издава, както и официално преведени на български език и легализирани от български консулски власти.

Периодът за кандидатстване за обучение е от 15 юни до 15 септември за съответната учебна година.

Имам удоволствието да обявя, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече стартира кандидатстудентската кампания за чуждестранни граждани за новата учебна 2017 / 2018 година.

Повече информация за предлаганите бакалавърски и магистърски програми може да бъде намерена на интернет страницата на Университета и страниците на съответните факултети, както и получена от администрацията във факултетите.

Знанието е сила, а образованието е не само мост, който свързва различните култури и народи, но и единственият път, по който можем да разширим своите човешки хоризонти и получим по-добри възможности в своя живот!

Снимка: „Дипломатически спектър“