Печат 

На проведената на 25 май конференция на тема „България - Африка, 21-ви век и след това“, организирана по повод Деня на Африка от Групата на африканските посланици и почетни консули в Република България в

сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, д-р Елена Ценкова от университетското звено за прием на чуждестранни студенти, изнесе доклад. В него тя се спря на условията и начините, по които желаещите млади хора от чужбина могат да кандидатстват за обучение в бакалавърските или магистърските програми на университета. Поради актуалността на информацията - периодът за кандидатстване за обучение е от 15 юни до 15 септември 2017 г., ви представяме пълния текст на нейното изказване.

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ е най-старото висше учебно заведение (университет) в България, основано през 1888 г. с цел обучение на студенти по специалности от областта на правото, хуманитарните и природните науки, медицинските и техническите специалности.

Днес ние се гордеем не само със своята почти 130-годишна история и традиции като университет, но и с нашите талантливи студенти и всеотдайни преподаватели и учени.

Горди сме, че през тези години Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ израстна и се превърна в развит европейски университет и един от най-престижните образователни, културни и изследователски центрове на Балканите. Като най-голям и най-престижен университет в България, той е добре познат и в чужбина и има водеща роля за интернационализацията на образованието и науката. 

Университетът е акредитиран на всеки 6 години от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОA). С решение на Акредитационния съвет от 25.10.2012 г. (протокол № 22) Националната агенция за оценяване и акредитация дава на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ оценка 9.59 (oт 10).

Висока институционална оценка се дава на Университета като цяло и по определени показатели и от редица авторитетни международни рейтингови агенции като:

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS - за 2017 г. Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ се нарежда сред първите 651-700 университета в света.

UNIVERSITY RANKINGS BY ACADEMIC PERFORMANCE (URAP)

 RANKING WEB OF UNIVERSITIES

U-MULTIRANK и много други, според които Софийският университет „Св. Климент Охридски“ се нарежда сред водещите 651-800 университети в света.

Оценяването по научни области поставя Университета между първите 251-300 университети в света в сферата на преподаването на чужди езици, например.

Понастоящем академичната структура на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ включва 16 факултета, които предлагат обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ (след средно образование), „магистър“ (след придобито висше образование), както и обучение за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Те предлагат повече от 100 бакалавърски и над 300 магистърски програми във всички области на хуманитарното знание и природните науки, в т.ч. програми с преподаване на чужди езици.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е отворен за всички чуждестранни кандидати, притежаващи Диплома за завършено пълно средно образование или Диплома за висше образование с придобита (и призната от Университета, ако е издадена от чуждестранно висше училище) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (в случай, че желаят да се обучават в по-висока образователно-квалификационна степен), която им дава право да продължат образованието си в университетите на страната, където са придобили предходното си образование.

В зависимост от програмите, които се предлагат от различните факултети, студентите могат да се обучават в редовна или задочна форма на обучение, с възможност за частично обучение или дистанционно провеждане на някои от курсовете.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за кандидатстване и обучение на чуждестранни граждани са публикувани на интернет страницата на Университета www.uni-sofia.bg в рубриката Прием.

 

Изисквания към кандидатстващите за обучение в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (след средно образование) граждани на държави извън ЕС и ЕИП:

  1. Да имат завършено средно образование, което им дава право да кандидатстват за обучение в университетите на страната, в която е придобито средното образование.
  2. Балообразуващите оценки по съответните предмети от дипломата за средно образование да не са по-ниски от 62% от максималната оценка по съответна система на оценяване в страната, в която е придобито средното образование (т.е. да бъдат не по-ниски от „добър“).
  3. Да не страдат от заболявания, които са противопоказни за специалността, за която се кандидатства или упражняването на съответната професия.

Изисквания към кандидатстващите за обучение в ОКС „магистър“ (след придобита ОКС „бакалавър“) граждани на държави извън ЕС и ЕИП:

  1. Да притежават диплома за завършено висше образование с придобита (и призната от Университета, ако е издадена от чуждестранно висше училище) образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ (след средно образование).
  2. Средният успех от дипломата за завършено висше образование да не е по-нисък от „добър“ по съответна система на оценяване в страната, в която е придобито образованието.
  3. Факултетите могат да имат допълнителни изисквания към кандидатстващите за съответните програми.

Бих искала да ви представя магистърските програми с преподаване на английски език (и/или други чужди езици), предлагани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на завършилите висше образование кандидати от чужбина.

Програмите са представени по факултети. Ще започна с тези на Философския факултет, поради всеобхватния характер на философското знание и стремежът му да отразява най-общите закономерности в нашия свят.

Философски факултет:

Съвместно с университетите:

Факултет по педагогика:

Факултет по начална и предучилищна педагогика:

Факултет по класически и нови филологии:

Юридически факултет:

Факултет по математика и информатика:

Физически факултет:

Факултет по химия и фармация:

Биологически факултет:

Стопански факултет:

*Всички магистърски програми на факултета могат да бъдат преподавани на английски език, в случай, че има кандидати от държави извън ЕС.

Геолого-геогрофски факултет:

СУ „Св. Кл. Охридски“ очаква кандидатите от Африка да подадат документите си възможно най-рано, поради времето, необходимо за издаване на Удостоверения за обучение от Министерството на образованието и науката на Република България и процедурата за издаване на студентски визи тип D.

Удостоверенията за обучение за съответната учебна година, на базата на които се получават студентски визи тип D, се издават от МОН след като официалните кандидатстудентски документи бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител в сектор „Прием на студенти“ на Университета и след това бъдат одобрени от МОН.

Копията на документите следва да бъдат заверени от съответните институции в страната, която ги издава, както и официално преведени на български език и легализирани от български консулски власти.

Периодът за кандидатстване за обучение е от 15 юни до 15 септември за съответната учебна година.

Имам удоволствието да обявя, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ вече стартира кандидатстудентската кампания за чуждестранни граждани за новата учебна 2017 / 2018 година.

Повече информация за предлаганите бакалавърски и магистърски програми може да бъде намерена на интернет страницата на Университета и страниците на съответните факултети, както и получена от администрацията във факултетите.

Знанието е сила, а образованието е не само мост, който свързва различните култури и народи, но и единственият път, по който можем да разширим своите човешки хоризонти и получим по-добри възможности в своя живот!

Снимка: „Дипломатически спектър“