На 8 септември 2020 година г-н Уан И, член на Държавния съвет и министър на външните работи на Китай,

произнесе основна реч, озаглавена „Да поддържаме мултилатерализма, справедливостта и да насърчим взаимноизгодното сътрудничество“, на международния семинар на високо равнище по темата:Използването на цифровите възможности за сътрудничество и развитие“ и лансира Глобална инициатива за сигурност на данните.

Уан И каза, че днешният свят е в процес на нов кръг от технологичната революция и индустриална трансформация. Страните са изправени пред общата задача да интегрират цифровата с реалната икономика, да ускорят преминаването към нови двигатели на растежа и да развият нови индустрии и нови форми на бизнес. Експлозивният растеж и събирането на данни осигурява нов източник на динамика за икономически растеж и индустриална трансформация. Междувременно нарастващите рискове за сигурността на данните поставят нови предизвикателства пред глобалното цифрово управление. Страните са изправени пред належащата необходимост от засилване на комуникацията и координацията, изграждане на взаимно доверие и задълбочаване на сътрудничеството помежду си, обсъждане на начините за контрол на рисковете за сигурността на данните и насърчаване на глобалното управление в дигиталната област.

Уан И каза, че

за ефективното справяне с рисковете и предизвикателствата относно сигурността на данните трябва да се спазват три принципа

Първо, поддържане на мултилатерализма. Всички държави трябва да продължат с обширните консултации и съвместния принос за споделени ползи. Важно е да се разработи набор от международни правила за сигурността на данните, които да отразяват волята и да зачитат интересите на всички страни чрез широко участие. Второ, баланс между сигурността и развитието. Държавите имат право да защитават сигурността на данните си съгласно закона. Въпреки това те също са длъжни да осигурят отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за всички. Протекционизмът в цифровата област противоречи на правилата за икономическото развитие и на тенденцията в глобализацията. Протекционистките практики подкопават правото на глобалните потребители да имат еднакъв достъп до цифрови услуги и в крайна сметка ще задържат собственото развитие на страните. Трето, осигуряване на справедливост. Защитата на цифровата сигурност трябва да се основава на факти и закони. Политизирането на въпросите за сигурността, двойните стандарти и клеветите срещу други нарушават основните норми, регулиращи международните отношения и сериозно нарушават и възпрепятстват глобалното цифрово сътрудничество и развитие.

Уан И подчерта, че

цифровата икономика в Китай процъфтява

В Китай има над 900 милиона потребители на мрежата. Имаме ясни законови разпоредби за защита на законните права и интереси на гражданите и организациите, включително сигурността на данните и личната информация. Китайското правителство действа при стриктно спазване на принципите за сигурността на данните. Не сме и няма да искаме китайските компании да прехвърлят чужди данни на правителството в нарушение на законите на други държави.

Уан И каза, че с оглед на новите проблеми и предизвикателства, възникващи в тази област и за да можем да обединим сили за изграждане на общност със споделено бъдеще в киберпространството, включваща мир, сигурност, отвореност, сътрудничество и ред,

Китай би искал да лансира Глобалната инициатива за сигурност на данните

и с нетърпение очаква активното участие на всички страни. Инициативата включва основно следното. Първо, към сигурността на данните да се подхожда с обективно и рационално отношение и да се поддържа отворена, сигурна и стабилна глобална верига за доставки. Второ, противопоставяне на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) с цел да се наруши важна инфраструктура или да се откраднат важни данни на други държави. Трето, действия за: предотвратяване и прекратяване на дейности, които нарушават личната информация; противопоставяне на злоупотребите с ИКТ за провеждане на масово наблюдение срещу други държави или неразрешено събиране на лична информация от други държави. Четвърто, изискване от компаниите да зачитат законите на приемащите държави, да не се принуждават местни компании да съхраняват генерирани и получени от чужбина данни на собствената си територия. Пето, зачитане на суверенитета, юрисдикцията и управлението на данните на други държави, избягване да се изисква от компании или физически лица да предоставят данни, намиращи се в други държави, без разрешението на последните. Шесто, да се отговори на нуждите на правоприлагащите органи за задгранични данни чрез съдебна помощ или други подходящи канали. Седмо, доставчиците на ИКТ продукти и услуги не трябва да инсталират задни вратички в своите продукти и услуги за незаконно получаване на данни на потребителите. Осмо, ИКТ компаниите не трябва да търсят нелегитимни интереси, като се възползват от зависимостта на потребителите от техните продукти.

Уан И каза: „... надявам се китайската инициатива да послужи като основа за международно разработване на правила за сигурността на данните и че тя ще отбележи началото на глобален процес в тази област. Очакваме с нетърпение участието на правителствата, международните организации и всички други заинтересовани страни и призоваваме държавите да подкрепят ангажиментите, изложени в инициативата, чрез двустранни или регионални споразумения. Ние също сме отворени за добри идеи и предложения от всички страни.“

Семинарът на високо равнище се проведе от Китайския форум за управление на интернет. Бившият министър-председател на Пакистан Шаукат Азиз, бившият министър-председател на Киргизстан Джоомарт Оторбаев и заместник-генералният секретар на ООН Лиу Дженмин изнесоха речи на него. Присъстваха експерти, учени и представители на интернет компании от страната и чужбина.

Целият текст на инициативата:

Глобална инициатива за сигурност на данните

Феноменалното развитие на революцията в информационните технологии и цифровата икономика трансформира начина на производство и живот, като оказва широко влияние върху социалното и икономическото развитие на държавите, глобалната система на управление и човешката цивилизация.

Експлозивният растеж и събирането на данни, като ключов елемент на дигиталните технологии, изигра решаваща роля за улесняване на иновативното развитие и преструктуриране на живота на хората, оказвайки влияние върху сигурността и икономическото и социалното развитие на държавите.

В контекста на по-тясното глобално сътрудничество и новото развитие на международното разделение на труда, поддържането на сигурността на веригата на доставки на ИКТ продукти и услуги никога не е било по-важно за повишаване доверието на потребителите, гарантиране сигурността на данните и насърчаване на цифровата икономика.

Призоваваме всички държави да поставят еднакъв акцент върху развитието и сигурността и да приемат балансиран подход към технологичния прогрес, икономическото развитие и защитата на националната сигурност и обществените интереси.

Потвърждаваме отново, че държавите трябва да насърчават отворена, справедлива и недискриминационна бизнес среда за взаимна изгода, печеливши резултати и общо развитие. В същото време държавите имат отговорността и правото да гарантират сигурността на важните данни и личната информация, отнасящи се до тяхната национална сигурност, обществена сигурност, икономическа сигурност и социална стабилност.

Призоваваме правителства, международни организации, ИКТ компании, технологични общности, граждански организации, физически лица и всички други участници да положат съгласувани усилия за насърчаване сигурността на данните съгласно принципа на обширни консултации, съвместен принос и споделени ползи.

Подчертаваме, че всички страни трябва да засилят диалога и сътрудничеството на основата на взаимно уважение и да се обединят, за да създадат общност със споделено бъдеще в киберпространството, включваща мир, сигурност, откритост, сътрудничество и ред. За да се реализира това, бихме искали да предложим следното:

- Държавите трябва да се справят със сигурността на данните по изчерпателен, обективен и основан на доказателства начин и да поддържат отворена, сигурна и стабилна верига за доставки на глобални ИКТ продукти и услуги.

- Държавите трябва да се противопоставят на ИКТ дейности, които увреждат или крадат важни данни от критичната инфраструктура на други държави или да използват данните за провеждане на дейности, които подкопават националната сигурност и обществените интереси на други държави.

- Държавите трябва да предприемат действия за предотвратяване и прекратяване на дейности, които застрашават личната информация чрез използването на ИКТ средства и да се противопоставят на масовото наблюдение на други държави и неразрешеното събиране на лична информация на други държави, използвайки ИКТ като инструмент.

- Държавите трябва да насърчават компаниите да спазват законите и разпоредбите на страната, в която работят. Държавите не трябва да изискват от местните компании да съхраняват данните, генерирани и получени от чужбина в тяхната собствена територия.

- Държавите трябва да зачитат суверенитета, юрисдикцията и управлението на данните на други държави и не трябва да получават данни, намерени в други държави, чрез дружества или физически лица без разрешението на съответната държава.

- Ако държавите трябва да получат чуждестранни данни във връзка с изискванията за правоприлагането, като например борбата с престъпността, те трябва да го направят посредством съдебна помощ или други съответни многостранни и двустранни споразумения. Всяко двустранно споразумение за достъп до данни между две държави не следва да накърнява съдебния суверенитет и сигурността на данните на трета държава.

- Доставчиците на продукти и услуги на ИКТ не трябва да инсталират задни вратички в своите продукти и услуги, с цел незаконно получаване на данни на потребителите, контрол или манипулиране на системите и устройствата на потребителите.

- ИКТ компаниите не трябва да търсят незаконни интереси, възползвайки се от зависимостта на потребителите от техните продукти, нито да принуждават потребителите да обновят своите системи и устройства. Доставчиците на продукти трябва да се ангажират своевременно да уведомяват своите партньори и потребители за всякакви сериозни уязвимости в продуктите си и да предлагат мерки за корекции.

Призоваваме всички държави да подкрепят тази инициатива и да потвърдят гореспоменатите ангажименти чрез двустранни, регионални и международни споразумения. Също така призоваваме и световните ИКТ компании да подкрепят тази инициатива.

Материалът е предоставен от посолството на Китайската народна република в Република България. На снимката: г-н Уан И, член на Държавния съвет и министър на външните работи на Китай